/ 4 نظر / 25 بازدید
khodai

سلام.... بسیار زیبا[گل]

پیمان اوریا

عجب رسمیه رسم زمونه قــصــهء بـرگ و بـاد خزونه مـــیرن آدمـــا از او نـــا فــــقـــط خــاطــره هـاشــون بـه جـا مـی مونه کجاست اون کوچه چی شد اون خونه آدمـــاش کـــجــان خـــدا مــی دونــه بـوتـه یـاس بابا جون هنوز گوشه باغچه توی گلدونه عـطـرش پــیــچیـده تا هـفـتــا خونـه خـــودش کجـاهـاست خدا می دونـه مـــی رنآدمـــا از او نـــا فــــقـــط خــاطــره هـاشــون بـه جـا مـی مونه تسبیح و مهر بی بی جون هنوز گـوشــه تـاقــچــهتـوی ایـوونـه خودش کجاهاست خدا می دونه خودش کجاهاست خدا می دونه مـــیرنآدمـــا از او نـــا فــــقـــط خــاطــره هـاشــون بـه جـا مـی مونه پـرســیـد زیـر لـبیـکـی با حـسـرت پـرســیـد زیـر لـبیـکـی با حـسـرت که از ما بعدها چی یادگاری به جا می مونه مـــیرنآدمـــا از او نـــا فــــقـــط خــاطــره هـاشــون بـه جـا مـی مونه مـــیرنآدمـــا از او نـــا فــــقـــط خــاطــره هـاشــون بـه جـا مـی مونه... متن اهنگ رسول نجفیات[گل]