نداشتن هاست که به ما هدف می دهد

چه خوشبختی بزرگی ست بدبختی های کوچک !
روح های اندکی که از رنجهای حقیر به ناله می آیند،
دردهای روزمره گرفتارشان میکند،
قدر سعادت بزرگی را که خداوند نصیبشان کرده است نمی دانند.
اینها از لذتهای روزمره و نعمتهای ریخته پاش هم غرق شور و شعف میشوند.
 این دنیا،برای این دلها بهشت است.
کامی که با آب نبات شیرین می شود چقدر آسان میتواند خوشبخت باشد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
پویا

وقتی مرابه چشم خودت بنـدمیزنی ما را بــه قـلب آینــه پیــونـد میــزنی گل میکنند وسعت آغوش شاخه ها وقتی به روی باغچــه لبخنـد میزنی ازگوشه های شرقی چشمان روشنت خورشیدرا به سینه ی شب بندمیزنی