"عاقبت خیانت"

آدم به خدا خیانت کرد

خدا

.

.

.

.غم آفرید...

.بغض آفرید...

.تنهایی آفرید...!

اما راضی نشد..............

کمی تامل کرد...

آنگاه ""عشق"" آفرید!!

نفس راحتی کشید........انتقامش را گرفته بود از آدم!!!!

/ 5 نظر / 4 بازدید

آنگاه ""عشق"" آفرید!! نفس راحتی کشید........انتقامش را گرفته بود از آدم!!!! واقعا درسته

ققنوس خیال

سلام خدا اول عشق را آفرید بعد آدم را آفرید ولی آدم عشق را نفهمید و خدا غصه خورد چرا این اشرف مخلوقات به چیزی کمتر از عشق راضی می شود

تنها

خداونداهمه ی عشق هاراچنان بسوزان که پاک باشد.پاک.پاک.واگرچنین نشودهرگزعشقی مبادبگذاراحساس ادم هاخفته بماند...

شیدا

انتقامش را گرفته بود. واقعا...