خلقـــــــــت عجـــیبــی اسـتــــــــ ...

زن خلقـــــــــت عجـــیبــی اسـتــــــــ !
چشــــم هــایــش را کــه مــیبنــدی،
دیــد دلــش بــیشتــر مــی شــود...
دلــش را کــه مــی شــکنــی،
باران لــطـافتـــ از چــشمــ هــایش ســرازیــر...
انــگار درسـتــــ شــده تــا...
روی عـشـق را کــم کــند

/ 1 نظر / 37 بازدید
محمدرضا

سلام امید به آینده «آینده متعلق به کسانی است که در آرزوی آن هستند و بدان ایمان دارند.»