بازی های کودکی...

تازه فهمیدم بازی های کودکی حکمت داشت

زوووو..... :تمرین روزهای نفس گیر زندگی

الاکلنگ :تمرین دیدن بالا وپایین دنیاست

سرسره :تمرین سخت بالا رفتن راحت پایین اومدن

ودر آخر

گل یا پوچ :دقت در انتخاب

/ 1 نظر / 7 بازدید
پویا

زندگی باید کرد گاه بایک گل سرخ گاه بایک دل تنگ گاه باید رویید درپس این باران گاه باید خندید برغمی بی پایا [گل][گل][گل]