حرف دل...

خدایا!!

زندگی ات مانند حرف ""پسر""بچه ایست ک گریه کنان به مادرش میگفت:

""هم"" میزنی

""هم""میگی گریه نکن...!

/ 1 نظر / 4 بازدید
احسان

هوا گرفته بود ، باران میبارید ، کودکی آهسته گفت ، خدا گریه نکن ، درست میشه[گل]